Gặp gỡ nhóm mới của bạnThực hiện những bước đầu tiên của bạn để hướng tới một mối quan hệ làm việc tích cực

Là một nhà quản lý, lần đầu tiên gặp gỡ một đội mới có thể khiến bạn căng thẳng. Bạn muốn đảm bảo rằng cuộc họp diễn ra suôn sẻ và bạn thiết lập được vai trò lãnh đạo của mình, nhưng bạn cần làm điều này mà không phá hủy văn hóa hoặc sự năng động của nhóm, hoặc chà đạp lên thành tích của nhóm.


Việc ra tay quá nặng có thể là một tai hại, nhưng không thiết lập được mức độ quyền hạn phù hợp cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. Tuy nhiên, khi được xử lý tốt, một cuộc họp giới thiệu không chính thức có thể là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về nhóm của bạn, xây dựng lòng tin với các thành viên và thiết lập bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.

7 views0 comments