top of page

Công cụ hoạch định chiến lược

Vạch ra hướng đi tốt nhất có thể

Chiến lược là gì? Làm thế nào để đưa ra quyết định giúp cho doanh nghiệp của bạn trở nên độc đáo? Làm thế nào đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang hoạt động một cách hiệu quả và năng suất?

Đây chỉ là một trong số rất nhiều câu hỏi mà bạn có thể khám phá. Sau đó, bạn có thể tối ưu chiến lược cho đội ngũ của mình, cách sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cho việc quan trọng và cách quản lý nguồn lực và đối tác một cách hiệu quả.

Bộ kiến thức về Hoạch định chiến lược

Kiến thức khởi đầu

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

6

Chiến lược là gì?

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

Chiến lược Kim Cương của Hambrick và Fredrickson

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

9

Mô hình 5 bước tạo chiến lược của Lafley và Martin

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

1

Mô hình kinh doanh Canvas

download.jpg

Thời gian đọc (phút):

4

Chiến lược Kim Cương của Hambrick và Fredrickson

bottom of page